info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

Hàng quý Hội giúp $3,000 USD giúp y tế và thực phẩm cho 200 gia đình nghèo, người vô gia cư và 100 trẻ em đường phố thuộc 3 khu vực ở các khu ổ chuột Philippines, dựa theo tinh thần không phân biệt tôn giáo và sắc tộc.