info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

Cha Linh Hướng

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phương OP

Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương OP, là Tu sĩ Dòng Đaminh. Cha là Cha linh hướng của Hội Bác Ái Phanxicô từ năm 2015. Cha hiện là quản xứ Giáo xứ Thánh Linh, quản nhiệm Giáo xứ Hòa Nam, Giáo phận Ban Mê Thuột.