info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Hội Đồng Quản Trị

Đinh Kim Nguyệt
Vice President of Operations – Phó Chủ tịch

Cao Minh Trí
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đinh Thế Anh
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị