info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

Hội Đồng Quản Trị

Đinh Kim Nguyệt
Vice President of Operations – Phó Chủ tịch

Cao Minh Trí
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đinh Thế Anh
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị