Đinh Kim Nguyệt
Vice President of Operations – Phó Chủ tịch

Cao Minh Trí
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đinh Thế Anh
Board of Directors – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

Bình luận