info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Thông Tin Liên Lạc

📣 Tại Hoa Kỳ:
Xin Quý Vị vui lòng gọi điện thoại số +1 (415) 744-1491
hoặc e-mail: info@HoiBacAiPhanxico.us để biết thêm chi tiết.
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng liên hệ với Cha Minh Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 01207284389 để biết thêm hoạt động của Hội.